Privacy

Van Cranenbroek neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens en onze verantwoordelijkheid ten aanzien daarvan serieus. Alle gegevens die door Van Cranenbroek worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen uitsluitend niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u informatie met ons deelt en hoe wij die persoonsgegevens verwerken. Ook vindt u hier informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is elk van de filialen die bij Van Cranenbroek B.V. zijn aangesloten, die ieder een afzonderlijke en zelfstandige rechtspersoon zijn. In deze privacyverklaring worden zij collectief aangeduid als “Van Cranenbroek”, “wij”, “onze”, “ons”. Deze privacyverklaring geldt voor elk van hen afzonderlijk. 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Indien je solliciteert op een vacature via de werken bij site vragen wij je verschillende gegevens te verstrekken die gebruikt worden om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, zoals:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -land en -plaats
 • Opleiding
 • Curriculum vitae
 • Motivatie(brief)
 • Beschikbaarheid
 • Foto (optioneel)

Daarnaast verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt door deze in jouw CV of in jouw motivatie te vermelden. Deze gegevens worden gebruikt om jouw geschiktheid voor de betreffende vacature te beoordelen en om contact met je op te nemen over het verloop van je sollicitatieprocedure. De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure is een gerechtvaardigd belang van Van Cranenbroek om werving- en selectieactiviteiten te kunnen ontplooien.

In het geval dat wij jou een baan aanbieden naar aanleiding van je sollicitatie, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens vervolgens ook worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang we je gegevens bewaren is afhankelijk van het verloop van je sollicitatieprocedure.  Wij hanteren verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

 • In het geval je sollicitatieprocedure zonder succes is afgerond, zullen we je gegevens 4 weken na afloop van de procedure uit onze database verwijderen. Alleen wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kan Van Cranenbroek je gegevens tot 1 jaar na afloop van je sollicitatieprocedure bewaren, om je eventueel later te benaderen voor andere vacatures waar je voor in aanmerking komt. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.
 • Wanneer je de sollicitatieprocedure met succes hebt doorlopen en wij jou een baan aanbieden naar aanleiding van je sollicitatie, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens vervolgens ook worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden en ter vastlegging in onze werknemersadministratie. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid, kun je contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar werkenbij@vancranenbroek.com 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Van Cranenbroek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Jouw gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot jouw gegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en ge├»nstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. In uitzonderingsgevallen deelt Van Cranenbroek informatie met nauwkeurig gekozen partners die namens ons betrokken zijn bij de werving & selectie van nieuwe collega’s. Van Cranenbroek geeft je gegevens alleen door aan derden wanneer dat benodigd is voor de wervings- en selectiedoeleinden van Van Cranenbroek, of wanneer dat wettelijk vereist wordt.

Wat zijn jouw rechten? 

Indien wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens kun je een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens, waaronder:

 • inzage in de gegevens die wij van je hebben
 • vragen om rectificatie indien de gegevens die wij hebben niet accuraat zijn
 • verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens
 • intrekking van uw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens (gesteld dat wij je persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken)
 • beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • het maken van bezwaar tegen onze verwerking van je persoonsgegevens
 • verzoek tot het overdragen van je gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid)

Neem hiervoor contact op via werkenbij@vancranenbroek.com. 

Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch IP-adressen. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website.

Vragen en klachten

Als je nog vragen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, neem dan contact met ons op via werkenbij@vancranenbroek.com